Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Lê Kim Tường)
 • (Nguyễn Văn Được)
 • (Trần Đức Toàn)
 • (Nguyễn Văn Bốn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ CHI TIẾT

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png IMG01696.jpg IMG01692.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg IMG01676.jpg Tai_nguyen_huong_nghiep.jpg May_tron_be_tong.jpg HD_lap_mach_dien_trong_nha.jpg Cach_bam_dau_day_noi_MT__mang.jpg Bang_tuong_tac.jpg Thiet_ke_may.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  GD CD: Tin Hội nghị CB chủ chốt Đoàn- Hội toàn tỉnh

  IMG01696.jpg
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Việt Thao
  Ngày gửi: 15h:26' 08-10-2014
  Dung lượng: 150.1 KB
  Số lượt tải: 0
  Mô tả:

  Tin: Hội nghị cán bộ Đoàn- Hội chủ chốt toàn tỉnh TH.

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII; thông báo số 110 – TB/VPTU, ngày 28/3/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Quyết định số 2792/QĐ-UBND, ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập – Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa; để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019; BTV Tỉnh đoàn, Ban thư ký Hội LHTN tỉnh TH quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt toàn tỉnh để bàn bạc, quyết định các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ : Triển khai cuộc vận động “Xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập – Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa” - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua  Kế hoạch và phương án nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  Sáng ngày 6/10/2014, tạiTrung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh TH( đóng tại thị xã Sầm Sơn) Hội nghị chính thức khai mạc với sự tham gia của các đ/c Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Chủ tịch Hội LHTN các huyện, thị, thành phố; Ủy viên UB Hội LHTN tỉnh khóa IV; lãnh đạo các ban, cán bộ nghiên cứu chỉ đạo cơ quan Tỉnh đoàn; Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh. Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến- UVBCH TW Đoàn, UVBCHTU, Bí thư Tỉnh đoàn TH cùng các đ/c trong Thường trực, Ban thường vụ, BCH Tỉnh đoàn TH đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

         Sau chương trình văn nghệ chào mừng của Chi đoàn Trung tâm ĐT, BD CBTTNTH; Đ/c Lê Văn Trung- phó bí thư TT TĐTH- lên trình bày kế hoạch triển khai cuộc vận động “ xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập- Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa” với nội dung tuyên truyền rõ mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, phát động cán bộ, ĐVTN, TTN trong tỉnh đóng góp tiến và hiện vật( vật liệu xây dựng, ghế đá, cây cảnh, cây xanh,...); tư liệu lịch sử về đ/c Lê Hữu Lập( tài liệu, tranh, ảnh, di vật lịch sử,...)  để xây dựng khu tưởng niệm với tổng quy mô 5 tỉ đồng( trong đó tỉnh hỗ trợ 2 tỉ đồng và giao cho BTV Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư), cụ thể: Mỗi đoàn viên hưởng lương đóng góp ít nhất một ngày lương; đoàn viên không hưởng lương tùy từng khối đóng góp từ 15- 25 ngàn đồng. BTV Tỉnh đoàn TH sẽ tổ chức khởi công xây dựng Khu tưởng niệm vào tháng 12 năm 2014 và phấn đấu khánh thành vào ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh TH lần thứ XVIII. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn TH là bộ phận thường trực cuộc vận động.

           Tiếp đó, đ/c Nguyễn Ngọc Tiến- Bí thư tỉnh đoàn đã lên phân tích rõ thêm mục đích, ý nghĩa của cuộc vận vận động xây dựng “ Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập- Người TNCS đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa”- một TN yêu nước đã được cụ Đinh Chương Dương( người TN yêu nước đầu tiên của tỉnh ta cùng quê ở Hậu Lộc, TH) trực tiếp giúp đỡ đi sang Quảng Châu( Trung Quốc) tham gia các tổ chức cách mạng để tìm đường cứu nước.

           Theo LÞch sö §¶ng bé TØnh Thanh Hóa, tập I(1930-1954): “ Mét trong nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng cã c«ng ®Çu cña Thanh Hãa trong viÖc tiÕp thu vµ vËn dông häc thuyÕt M¸c- Lª nin vµ T­ t­ëng CM cña ®/c NguyÔn ¸i Quèc lµ ®/c Lª H÷u LËp. Lµ mét thanh niªn nhiÖt t×nh CM, nh¹y c¶m víi thêi cuéc, ®­îc sù d×u d¾t cña ®/c §inh Ch­¬ng D­¬ng( mt TN yªu nước, sau này làđại biu quc hi khóa I), vµo gi÷a n¨m 1924, Lª H÷u LËp ®­îc tæ chøc CM Thanh Hãa giíi thiÖu sang Qu¶ng Ch©u( Trung Quèc) ho¹t ®éng vµ tham gia nhãm T©m T©m Xã, do Lª Hång S¬n, Hå Tïng MËu s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o......vvv......

            Lª H÷u LËp ®­îc vinh dù lµ mét trong nh÷ng TN ®Çu tiªn dù líp huÊn luyÖn cña ®/c NguyÔn ¸i Quèc vµ còng lµ mét trong nh÷ng héi viªn ®Çu tiªn cña ViÖt Nam Thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ Héi(VNTNCMDCH), do Ng­êi s¸ng lËp. Sau khi kÕt thøc líp häc chÝnh trÞ, cuèi n¨m 1925, Lª H÷u LËp vÒ Thanh Hãa tÝch cùc vËn ®éng nh÷ng TN tiªn tiÕn sang Qu¶ng Ch©u dù líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ, ®ång thêi khÈn tr­¬ng xóc tiÕn viÖc thµnh lËp ViÖt Nam TNCMDCH ë ®Þa ph­¬ng; ra søc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c- Lª nin vµ T­ t­ëng CM cña ®/c NguyÔn ¸i Quèc trong c¸c tÇng líp TN yªu n­íc Thanh Hãa”. Đ/c Lê Hữu Lập đã có đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo xây dựng các tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh TH và tháng 4/1927, đ/c Lê Hữu Lập đã được bầu làm Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh TH lâm thời.

          Việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TH xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập- Người TNCS đầu tiên của tỉnh TH” thể hiện sự tri ân của Đoàn đối với Đảng mà trực tiếp là đ/c Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh đầu tiên, là nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với đ/c nguyên là lãnh đạo đảng bộ tỉnh và là công trình ghi tạc công lao to lớn của đ/c Lê Hữu Lập đối với Đảng bộ, Đoàn TN, tuổi trẻ và nhân dân tỉnh ta; là biểu tượng sáng ngời thắp sáng niềm tin yêu của Đoàn đối với Đảng; là địa chỉ đỏ sinh động, thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

             Đồng thời, đ/c Bí thư TĐ đã nêu rõ thêm về đối tượng vận động tham gia đóng góp: Ngoài các đối tượng là cán bộ, ĐV, TTN; các cơ sở Đoàn- Hội LHTNTH có thể vận động thếm TN ở các Hội sinh viên TH ở các tỉnh, Hội đồng hương TH,...tham gia góp phần xây dựng công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và CM cho thế hệ trẻ và tri ân người có công với nước, với tỉnh nhà.

            Thay mặt Hội đồng đội tỉnh TH, đ/c Nguyễn Diệu Thúy- UVBTVTĐTH, TB trường học TĐ, phó chủ tịch Hội đồng đội tỉnh TH- phát động đội viên thiếu niên trong tỉnh tham gia làm kế hoạch nhỏ thu gom giấy loại( mỗi em 3-7 Kg giấy loại) ủng hộ; yêu cầu các cơ sở Đội trong tỉnh thu về và trích nạp và gây quĩ theo tỉ lệ: Cấp liên đội 35%, cấp huyện- thị-TP 15% và cấp tỉnh 50%.

           Sôi nổi tham gia thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch do BTV Tỉnh đoàn triển khai, các đ/c thường trực các đơn vị: Huyện đoàn Hậu Lộc, Đông Sơn, Thành đoàn TP.Thanh Hóa, Đoàn trường Đại học Hồng Đức, Đoàn khối dân chính Đảng;...đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của cơ sở khi phát động cuộc vận động và đề nghị điều chỉnh một số vấn đề trong kế hoạch, bổ sung thêm đối tượng vận động và hình thức vận động( như nhắn tin ủng hộ). Riêng Đ/C Hoàng Việt Cường- Bí thư Đoàn khối dân chính Đảng- đã đại diện đoàn khối nêu rõ quyết tâm hưởng ứng cuộc vận động và hứa sẽ tặng thêm cho Khu tưởng niệm 10 ghế đá và cây cảnh.

  Tiếp nối chương trình hội nghị, đ/c Lê Văn Trung- phó Bí thư TT TĐTH, chủ tịch Hội LHTNTH- đã chủ trì phần họp của Ủy ban Hội LHTNTH với sự tham gia của 55 ủy viên thảo luận, bàn bạc, hiệp thương thống nhất thông qua  Kế hoạch và Phương án nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  Trưa ngày 6/10/2014, Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với sự thống nhất cao của các đại biểu về dự với quyết tâm triển khai thực hiện thành công Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập – Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa” ở cơ sở và tổ chức thành công đại hội Hội LHTNTH các cấp trong tỉnh, tham gia tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

                             ( Trần Việt Thao- PV.VP.Tỉnh đoàn Thanh hóa; nguyên là phóng viên CM phát thanh “ Tuổi trẻ Lam sơn” trên Đài phát thanh TH từ 1993-1998).

   .

   

   

   

   


  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến